Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 • My Street Films to międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu popularyzację krótkiej formy 
 • filmowej wśród szerokiej publiczności oraz umożliwienie osobom zainteresowanym realizacją 
 • filmów poszerzenie wiedzy poprzez udział w warsztatach filmowych.
 • Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Krakowska Fundacja Filmowa z siedzibą w Krakowie 
 • (30-364), ul. Pychowicka 7. 
 • My Street Films 2016 przeprowadzony zostanie  w terminie 15.03. 2016 – 30.06.2016 r.
 • Wybrane filmy prezentowane będą na portalu www.mystreetfilms.pl.

UCZESTNICTWO

 • Film może być zgłoszony wyłącznie przez osobę fizyczną, bez względu na obywatelstwo. Każdy 
 • Zgłaszający musi przesłać podpisany przez siebie formularz zgłoszeniowy.  Osoby niepełnoletnie 
 • dostarczają formularz podpisany przez prawnego opiekuna. 
 • Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę filmów.

FILM

 • Tematyka zgłaszanych filmów jest dowolna, jednakże powinna nawiązywać do tytułu projektu, którym jest „moja ulica”.
 • Czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut (wraz z napisami początkowymi i końcowymi). Filmy niespełniające tego kryterium zostaną odrzucone. O uznaniu filmu za naruszający powyższe Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany. 
 • Gatunek filmowy – to film dokumentalny, ale może być nakręcony w dowolnym stylu (dokument obserwacyjny, kreacyjny, z elementami animacji, ilustrowany komentarz, film niemy, itp.) przy użyciu cyfrowej kamery video, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego.
 • Film musi spełniać warunki techniczne określone w formularzu zgłoszeniowym.
 • Lokacja filmu musi być szczegółowo określona poprzez kod i/lub nazwę ulicy i możliwa do zidentyfikowania na mapie Google. Filmy, które nie będą poprawnie oznaczone zostaną odrzucone. 
 • O uznaniu filmu za naruszający powyższe Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany. 

ZGŁOSZENIE

 • Aby zgłosić film należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest równocześnie rejestracją. 
 • Formularz jest dostępny online na www.mystreetfilms.pl.
 • Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. 
 • Zgłoszenia filmów mogą być dokonywane w okresie od 15.03.2016 r. do 27.04.2016 r. (Termin przedłużony do 15 maja) Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili zapisania przesyłanego filmu na serwerze Organizatorów. 
 • Jeśli film zostanie zaakceptowany, pojawi się na stronie w ciągu 48 godzin. 
 • Po prawidłowym zgłoszeniu filmu Zgłaszający otrzyma automatyczny e-mail z potwierdzeniem. 
 • Każdy film uznany przez Organizatorów za niezgodny z prawem, będący promocją produktów lub usług, zawierający treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, politycznym, orientacji seksualnej lub mogące obrażać uczucia religijne; zawierający treści mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia małoletnich; powstały w wyniku działań mogących narażać na utratę życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt; zawierający wulgaryzmy, treści erotyczne lub pornograficzne lub w inny sposób naruszający obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje zostanie odrzucony, a Zgłaszający pozbawiony zostanie możliwości ponownego zgłoszenia. O uznaniu filmu za naruszający powyższe Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany. 

PRAWA AUTORSKIE

 • Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z jednoczesnym udzieleniem Organizatorowi przez Zgłaszającego nieodpłatnej i przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do filmu na następujących warunkach: 

1. okres licencji wynosi 10 lat; 

2. licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony pod lit. (b) powyżej: publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych (np. SMS-ów lub innych przekazów dźwiękowych oraz wizualnych), a także inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na terytorium obejmującym obszar całego świata. 

4. Organizatorom przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie tożsamym z zakresem licencji. 

5. Licencja obejmuje również prawo Organizatorów do korzystania z jej przedmiotu w celach promocji i reklamy zarówno filmu jak również projektu My Street Films (i jego kolejnych edycji) oraz wszelkich akcji promocyjno-reklamowych, których celem jest promocja projektu (lub jego kolejnych edycji). 

 • Zgłaszający zobowiązany jest przedłożyć Organizatorom: 

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Organizatorów, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań filmu, poprzez dokonywanie jego skrótów oraz na korzystanie przez Organizatorów z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej; 

2. Zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań filmu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej; 

3. Upoważnienie Organizatorów do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu filmu publiczności, udostępnianiu filmu anonimowo. 

4. Oświadczenia i gwarancji, że Zgłaszający jest wyłącznym autorem zgłoszonego filmu i posiada do niego wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi, nikt nie jest upoważniony do 

reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do filmu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone.

5. Oświadczenie, że osoby występujące w filmie brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły pisemną zgodę na wykorzystanie jej wizerunku i głosu oraz na udział i emisję filmu w ramach projektu My 

Street Films oraz stwierdziły, że emisja/udział w projekcie i/lub nie naruszy ich dóbr osobistych; żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatorów z żadnymi roszczeniami ani 

żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych uprawnień. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 

żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z filmów zgodnie z postanowieniami licencji i niniejszego Regulaminu, zwolni Organizatorów z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich;

6.  Oświadczenia o wyrażeniu przez Zgłaszającego zgody na posłużenie się danymi osobowymi Zgłaszającego w celach wskazanych w Regulaminie oraz potwierdzenia przez Zgłaszającego, że 

zapoznał się z zasadami projektu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu.

7. Oświadczenie, że na wykorzystanie w filmie cudzych dzieł lub ich fragmentów (np. utwory literackie, muzyczne, inne filmy itp.) posiada stosowną zgodę – umowę licencji zawartą z 

właścicielem/ właścicielami praw do użytej cudzej twórczości na warunkach co najmniej jak warunki licencji określone w niniejszym regulaminie; żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do 

Organizatorów z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych uprawnień. W wypadku wystąpienia przez 

jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z filmów zgodnie z postanowieniami licencji i niniejszego Regulaminu, 

zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich;

 

SELEKCJA

 • Selekcja filmów dokonana będzie przez komisję selekcyjną zespołu My Street Films. Spośród wyselekcjonowanych filmów, niezależne jury wybierze trzy najlepsze filmy, które zostaną zaprezentowane na pokazie specjalnym podczas 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.
 • Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego na pokazie My Street Films. 
 • Dodatkowo spośród zgłoszonych filmów wybrane zostaną filmy, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach filmowych będących częścią projektu My Street Films.
 • Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nie wybrania żadnego filmu lub do odwołania nagrody bez poniesienia żadnych konsekwencji, nawet jeśli film został już zgłoszony.

 

Fromularz zgłoszeniowy możecie znaleźć pod tym linkiem